בתנאי שימוש באתר "גיוס מהלב"

הסכם שימוש באתר "גיוס מהלב"

מבוא 

עמותת "גיוס מהלב" מפעילה את האתר – "גיוס מהלב" – www.giusmehalev.co.il (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר") ומעניקה שירות מקוון ברשת האינטנרט לגיוס המונים / מימון המונים למי שאושר לו להעלות פרוייקט באתר להלן ("הרוכשים" / "המגייסים")

פרטי העמותה –
עמותת "גיוס מהלב" ע.ר. מס' 580672053 בכתובת: רח' הגיא 48/7 יקנעם עילית טל: 052-5556880 דוא"ל: noaharish.gius@gmail.com

המבקשים מבינים ומאשרים כי גלישה באתר, שימוש במוצרים ו/או בשירותים של האתר, הרשמה ופתיחת חשבון כל אחד לחוד או כמה מהם יחדיו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן שנקבעו על ידי העמותה ולטובת כולם, ומצהירים כי לא תהא להם או למי מטעמם, כל טענה ו/ואו תביעה ו/או דרישה נגד העמותה, חבריה, מנהליה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות העמותה על פי תנאי השימוש. 

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש באתר, יחייבו את העמותה כלפי מבצעי הפעולות ו/או המגייסים באתר. 

העמותה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אולם כל שינוי כזה ייכנס לתוקף רק לאחר ביצועו ולכן גם יחול אך ורק על שירותים שניתנו לאחר השינוי.

אין לראות באתר או באמור בו, משום המלצה, שידול, ייעוץ או העדפה למימון פרוייקט ו/או קבלת שירותים ו/או נתינת שירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן.

לכל גולש ישנה רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוך לאמור בהסכם זה.

עמותת גיוס מהלב מתמחה בגיוס המונים, ומסייעים לכם ביעוץ, הכוונה, כתיבת תוכן שיווקי, רעיונות יצירתיים לגיוס ועוד.

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר, בין המגייסים לבין עמותה או מי מטעמה.

תאני ההסכם מנוסחים בלשון זכר (ולעיתים גם בלשון יחיד) מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרא אותם בהתאם למין הצדדים ולמספרם.

לפני פתיחת קמפיין לגיוס המונים הנך מתחייב לקרא הסכם זה.

 כשרות משפטית 

המגייסים מצהירים כי הם (וכל אחד מהם) הינו מעל גיל 18 וכי הם כשרים מבחינה משפטית, והינם מצהירים שאין עליהם מגבלה כשלהי, המונעת מהם לפתוח קמפיין, היה ויתברר אחרת, הקמפיין יוסר לאלתר מהאתר והכסף יוחזר לתורמים בניכוי עמלה (פירוט בהמשך).

רישום וחשבון משתמש

לפתיחת שם משתמש באתר האינטרנט, על המגייסים יש להזין טופס רישום הכוללים: שם מלא, דוא"ל, ת.ז., כתובת, מספר נייד.

בהזנת הפרטים האמורים, המגייסים מצהירים כי אלו הם הפרטים שלהם וכי הינם נכונים, מדוייקים ומלאים, לרבות פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הנייד.

ללא פרטים אלו לא ניתן יהיה לפתוח קמפיין לגיוס המונים.

במקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים, לעמותה שמורה הזכות לבטל את הקמפיין ולהשיב את הכספים לתורמים בניכוי עמלה כמפורט מטה ומבלי שתידרש לנמק.

העמותה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו, הופרו הוראות סעיף זה. 

מובהר כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין, הינה עבירה פלילית על פי החוק. 

העמותה תהיה רשאית לנקות אמצעים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו (או יגרמו בעתיד) לעמותה עקב כך ו/או למי מטעמה.

אבטחת מידע ושמירת סודיות

האתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL , מובהר כי אף שהעמותה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן האתר בכלל וחשבון המשתמש בפרט, אין היא יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו, כתוצאה מחדירה לא מורשית או מסיבות אחרות.

הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר, משמעותם בין היתר, שלמגייסים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העמותה ו/או מי מטעמה, עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר. 

כמו כן, לא תהיה למגייסים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, על כל פעולות שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו וזאת הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר, הן בשל עדכון נתונים והן בשל ליקויים או תקלות דומות.

השירותים המופיעים באתר

השירותים ניתנים באתר, ע"י צד ג' ו/או מי מטעם העמותה בלבד.

מובהר כי העמותה עצמה, אינה מוכרת או מספקת שירותים או מוצרים. 

בעלי הפרוייקט מתחייבים כי לא יאפשרו למממני הפרוייקט דרך האתר, לספק להם כל תמיכה ומימון, מכל מין וסוג שהוא, אלא רק באמצעות העמותה. 

כמו כן, מצהירים המגייסים, כי אם בעקבות קשר שנוצר באתר, יקבלו בעלי הפרוייקט מימון ו/או תמיכה שלא דרך האתר, ידווחו על כך מיידית וישירות לעמותה ויעבירו את התמיכה לחשבון העמותה. 

כל תרומה המתקבלת בגין הפרוייקט, בין אם כתוצאה מפרסום ברשתות החברתיות, ווטסאפ, כתבות בעיתונות, חשיפה בכלי התקשורת, תמיכה על ידי קרובי משפחה וכד', בין אם מתקבלת בהעברה בנקאית, המחאה בנקאית, מזומן, שווה כסף, טובת הנאה, או בכל אמצעי אחר, תועבר לחשבון העמותה כפי שמופיע בהסכם זה, תוך 3 ימים עסקים מיום קבלת התרומה ותדווח בהתאם.

שירותים נוספים

בנוסף לאמור, המגייסים יקבלו ליווי, הכוונה, יעוץ לאורך כל הליך הגיוס, כחלק מהשירות של העמותה וללא כל עלות נוספת.  

 הקמת דף אישי לפרוייקט גיוס המונים 

העמותה תקים דף פרוייקט למגייסים לאחר שליחת פרטים מלאים, ולאחר העברת כל חומרי הפרסום הנדרשים בדוא"ל ועד 2 ימים עסקים. 

העמותה תפעל במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-2 ימי עסקים נוספים, על מנת לערוך תיקונים ושינויים נדרשים בדף הפרוייקט. 

מובהר ומוסכם כי האחריות הבלעדית על גיוס הכספים לקפמיין הינה של המגייסים בלבד.

העמותה רשאית לסייע בגיוס כלל שהיא תחליט על כך וללא כל התחייבות מראש. 

גיוס המונים מוגבל לתקופה של 4 חודשים מלאים, במידת הצורך ובבחינה של כל פרוייקט בנפדר, תהיה אפשרות לשקול הארכת תקופת הגיוס. 

המבקש יקבל מהעמותה נתונים שבועיים אודות מצב הגיוס בפרוייקט. 

תשלומים ועמלות

רישום והצטרפות לאתר הינם ללא עלות.

עלות השירות המפורט לעיל הינה 6% (שישה אחוזים) מסכום הגיוס בפועל והיא תשלום על ידי המגייסים לעמותה, מתוך כספי הגיוס וכתנאי להעברת כספי הגיוס למבקשים עם תום הגיוס. 

סכום של 6% לא כוללים את חיוב עמלות הבנק של חשבון העמותה, וכן עמלות הריבית של חברות האשראי. 

חשבון הבנק של העמותה לגיוס תרומות בפרוייקט הוא: בנק מרכנתיל דיסקונט (17), סניף עכו ראשי (644), חשבון 61070 ע"ש גיוס מהלב (ע"ר)

מובהר כי כל כספי הגיוס ייופקדו אך ורק בחשבון בנק זה. 

תרומות בסכום של 500 ש"ח אשר נדרשת עבורן קבלה 46 א' יש להפקיד את הכסף לעמותת "טלי ביד רמה" חשבון בנק מזרחי טפחות 20, סניף קרית גת 433 מספר חשבון 265461 בעלות של 4% נוספים. 

העמותה מתחייבת להוציא קבלה על כל תרומה ולהעביר למגייסים לפי בקשה.

מובהר כי המגייסים הינם האחראים הבעלדיים לדיווח ותשלומי המיסים הקשורים לשימושם באתר, תשלומים לצד ג' ו/או כל תשלום או כל חובות להם התחייבו. 

בכל מקרה בו המגייסים יפרו את תנאי השימוש, רשאית העמותה להסיר את הפרוייקט מהאתר ולא להחזיר את התשלומים שהתקבלו.

ככל ויתברר לעמותה כי בעלי הפרוייקט ניסו להונות את המגייסים, רשאית העמותה למנוע את העברת הכספים שהתקבלו מהפרוייקט ולהחזיר כספים אלו לתורמים המממנים. 

יודגש כי לעמותה לא תהיה כל אחריות, במידה ויתברר כי בעל הפרוייקט ניסה לבצע הונאה ו/או להתנהג לא כדין. 

הכסף שיאסף במהלך הגיוס, יועבר תוך 14 ימי עסקים מיום סיום הגיוס, לחשבון נאמנות ע"ש בעלי הפרוייקט, במידה ובעלי הפרוייקט לא ייפתחו חשבון נאמנות כאמור, ישאר הכסף שגוייס בחשבון העמותה. 

במידה ולאחר 30 ימי עסקים בעלי הפרוייקט לא יפתחו חשבון נאמנות לשם קבלת הכספים שנאספו בפרוייקט עבורם, תחזיר העמותה את הכסף לתורמים, והמגייסים ידרשו להעביר סכום של 6% כולל עלויות של ריביות בנק ואשראי, לכיסוי הוצאותיה, בעלי הפרוייקט מצהירים כי במקרה כזה, לא יהיו להם כל טענות ו/או דרישות מהעמותה או מי מטעמה. 

ביטול עסקה והסרת פרוייקט 

בעלי הפרוייקט יהיו רשאים לבטל העסקה ולהסיר את הפרוייקט מאתר העמותה, בכל עת ולפי שיקול דעתם. 

העמותה רשאית לבטל את הפרוייקט מהסיבות הבאות:

  1. אירעה תקלה שגרמה לביטול העסקה ומימושה.
  2.  המגייסים הפרו את תנאי ההסכם.
  3. המגייסים ביצעו פעילות בלתי חוקית.
  4. במקרה של טעות בתום לב בהזנת הנתונים.
במקרה שהעמותה תבטל את הפרוייקט עקב אי קיום תנאי ההסכם ע"י המגייסים או עקב אחת מסיבות המנויות לעיל, למגייסים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה או מי מטעמה. 

מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו הפרוייקט יסתיים טרם זמנו

  1.  המגייסים לא יהיו רשאים להמשיך ולהשתמש באתר ובשירותי העמותה.
  2. התחייבות המגייסים לקבלת הכספים אך ורק דרך העמותה תמשיך להתקיים לתקופה שלא תפחת מ-6 חודשים מיום סיום הפרוייקט.
  3. העמותה תהיה זכאית לכל התקבולים והתשלומים, המגיעים לה על פי תנאי שימוש זה. 
אחריות
השימוש בשירותי האתר הינה באחריות המבקשים בלבד.
העמותה לא תהיה אחראית לכל הנזקים שיגרמו כתוצאה מגלישה באתר, לרבות נזקים לציוד ו/או לחומרה ו/או לתוכנה של המגייסים. 
יודגש כי העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ממוני ו/או נזק אישי, שייגרם למגייסים או למי מטעמם כתוצאה משימוש באתר, הן באופן ישיר ובאופן עקיף.
כמו כן, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מהתקשרות בין משתמשים באתר ו/או בין משתמש המגייסים.

המגייסים הינם אחראים באופן בלעדי ומלא למימוש והגשמת התחייבות הפרוייקט ו/או התמורה לימון ככל ותהיה כזאת. 

בפעילות שלא על פי תנאי השימוש, מסכימים המגייסים בזאת, להגן, לשפות, ולפצות את העמותה, מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הקשורים לפעילותם שלא כדין, מובהר כי התחייבות זו תתקיים גם במקרה של פגישה בזכויות יוצרים והן בפעילות אחרת המפרה את התנאים.
המבקשים משחררים את העמותה מכל אחריות לפעילותם שלא כדין ככל שתהיה כזו.

זכות יוצרים, קניין רוחני וסימני מסחר

סימני המסחר של העמותה, הינם בבעלות העמותה בלבד, כל שימוש בהם או בצורתם, ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב, מהוות הפרה של זכויות היוצרים השמורות לעמותה. 

הסכמה לקבלת דיוור מהעמותה ו/או מי מטעמה

העמותה ו/או מי מטעמה, רשאית את הגולשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת.

המבקשים מסכימים לקבל הודעות דואר אלקטרוני מהעמותה לכתובת הדוא"ל אותה מסרו לעמותה.

במידה והמבקשים מעוניינים שלא לקבל הודעות דוא"ל כאמור, עליהם לפנות בבקשה מתאימה אל שירות הלקוחות של העמותה, באמצעות "צור קשר" באתר.

הדין וסמכות השיפוט

הדין החל על הסכם זה ועל הצדדים הקשורים בו, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית לגבי הסכם זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה במדינת ישראל.

תקופת ההתיישנות לגבי כל דרישה ו/או תביעה נגד העמותה ו/או מי משלוחיה או מטעמה, תוגבל לתקופה של 5 חודשים מיום סיום הפרוייקט, הצדדים יראו האמור בסעיף זה, כהסכמה לגבי תקופת ההתיישנות כמשתמע בחוק ההתיישנות, תש"ח – 1958.
עמותת גיוס מהלב איתכם לאורך כל הדרך….:)