תקנון

תקנון משפטי זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בין עמותת גיוס מהלב ע.ר. 580672053 (להלן: "העמותה") באמצעות אתר האינטרנט של העמותה לבין לקוחותיה בכפוף לכללי תקנון זה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

  1. הגדרות

בתנאים המפורטים להלן תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

"מנהל האתר"- בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מתכנני האתר ו/או מתחזקי האתר ו/או מתכנתי האתר ו/או מפעלי האתר.

"קמפיין" – מיזם לגיוס כספים

"מוצרים" – תשורות אשר נתרמו ע"י המתרימים או בעלי עסקים שונים כעזרה לגיוס כספים בקמפיין.

"משתמש/צרכן/מזמין": תורמים לעמותה, מבקר באתר

"העמותה": גיוס מהלב ע.ר. 580672053

  1. כללי

2.1. אנו מודים לך (להלן – "הגולש/המזמין") על בחירתך להיכנס לאתר ולרכוש את התשורות המוצעות ע"י העמותה במסגרת הקמפיינים המנוהלים על ידה (להלן: "המוצרים") בכפוף לתנאי שימוש אלה.

2.2. במסגרת תנאי שימוש אלו הגולש, לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך

מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה (להלן: "הגולש /משתמש/המזמין").

2.3. הסכם זה הינו מסמך משפטי בין האתר ובינך – המזמין. אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או רוכש את מוצרי החברה בו. על ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.

2.4. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן- "תנאי השימוש" (ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

2.5. הגולש/הרוכש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.6. רכישה באתר מחייבת את הלקוח לבצע הרשמה מלאה כולל כל הפרטיים המפורטים כשדות חובה בטופס הרכישה/הרשמה, ללא השלמת הליך זה לא ניתן יהיה לרכוש באתר.

2.7. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר.

  1. הזמנת מוצרים באתר

3.1. רכישה באתר תעשה ע"י אדם בגיר ובעל כשרות משפטית, המחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.

3.2. מועדי האספקה הינם מועדים משוערים ויחולו רק לאחר מתן אישור עסקה מחברת האשראי.

3.3. כרטיס אשראי שנימסר על ידי גולש ואשר סורב ע"י חברת האשראי מהווה ראיה לביטול העסקה מבחינת העמותה/האתר.

3.4. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.5. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI . על אף האמור לעיל, העמותה תהא רשאית לאפשר תשלום באמצעות המחאות, ואף תהא רשאית לדרוש עמלות טיפול בקשר לאופן תשלום זה ו/או לדרוש כל מידע נוסף בקשר למזמין על מנת לאפשר אופן רכישה שכזה. באחריות המזמין לוודא את תקינותה של ההמחאה, וכן לוודא כי התקבלה בידי החברה בקשר להזמנה שביצע המזמין. העמותה לא תהא אחראית לגבי אובדן המחאות שלא הגיעו ליעדן ו/או המחאות שהועברו ללא התייחסות ברורה לגבי מס' הזמנה (או כל פרט מזהה אחר שיידרש על ידי העמותה).

3.6. משלוח המוצר לבית הלקוח

3.7. מוצרי ההזמנה יסופקו למען אשר יימסר על ידי המזמין במועד ההזמנה באמצעות חברת שליחים ובכפוף לתשלום דמי משלוח כפי שנקבעו על ידי העמותה מעת לעת ומוצגים באתר במעמד ביצוע ההזמנה. זמני האספקה הם זמנים משוערים בהתאם לזמן האספקה הנהוג או כפי שיפורסם מעת לעת באתר.

3.8. אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת מראש שהמשלוח יימסר לידיי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת- או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות במקרה זה על המצאות המוצרים באריזות, לטריות, ומועד תפוגתם, תחול עליכם בלבד, העמותה לא תשא באחריות כלשהי לאבדן, קלקול, שבר, או ליקויי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך.

3.9. במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, העמותה אינה מבטיחה כי המוצרים יגעו למזמין, והעמותה לא תזכה את המזמין בעלות המוצרים והמשלוח.

4.0. במקרה שהמוצרים יחזרו לעמותה עקב מסירת פרטים שגויים שנמסרו יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים ובדמי טיפול בגובה של 10% מגובה עלות ההזמנה ולא פחות מ- 100₪.

4.1. זמן האספקה המשוער הינו עד 7 ימי עבודה ואינו כולל שישי, שבת ערבי חג וחגי ישראל (להלן: "ימי העבודה").

4.6. על אף האמור לעיל, העמותה לא תישא באחריות כלפי הלקוח (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של העמותה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, השבתות, מהומות, התפרעויות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, מלחמות אזרחים, פעולות טרור, חרם כלכלי, הגבלות החלות על המטבע, או אירועים אחרים שנגרמו עקב חוקים, תקנות, כללים, צווי הממשלה, הוראות של מוסדות ממשלתיים אחרים או רגולציה אחרת בסמכותה של רשות אחרת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת מי מהצדדים ו/או צדדים שלישיים ו/או שירותים ו/או חובות אחרים אשר תלויים בפעילות צדדים שלישיים (כגון ספקים, קבלני משנה וכו') (יחדיו: "אירוע כוח עליון"). העמותה תעשה מאמצים למסור הודעה ללקוח המושפע ו/או עתיד להיות מושפע מאירועי כוח עליון, בה תציין החברה את יום תחילת אירוע הכוח העליון, טיבו ומשך הזמן הצפוי להמשכו, וכן, תעשה את מאמצים כדי למנוע או לצמצם את הפגיעה ו/או הנזק הנגרם מאירוע הכוח העליון, ככל שניתן.

  1. אישור הזמנה

לאחר ביצוע התשלום ואישור ההזמנה, תתקבל אצל המזמין הודעה בדואר אלקטרוני על אישור קבלת ההזמנה וקבלה.

  1. אספקת מוצרים

6.1. למזמין תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי וזאת בתיאום מראש עם העמותה, זמן האספקה לאיסוף עצמאי הינו בכפוף להודעת העמותה.

6.3. במקרה בו מזמין יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה ו/או מוצר פגום עליו להודיע באופן מידי לעמותה שזו תפעל לאיתור הבעיה ככל שהיא קיימת.

  1. החזרת מוצרים וביטול עסקה ע"י המזמין/לקוח

7.1. ניתן לבטל רכישת מוצרים תוך 14 ימים מיום קבלתם כשהם ארוזים באריזתם המקורית ,לא נפתחו כלל ולא נעשה בהם כל שימוש למעט תוספי תזונה.

7.2. במקרה של ביטול כאמור לעיל, עלות המשלוח לא תוחזר בכל מקרה (בכפוף לדין).

7.3. במידה והמוצר עמד בתנאי החזרה, החזר כספי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח, עמלת חברת האשראי ודמי טיפול בסך 5% מעלות המוצר.

7.4. ניתן להחזיר מוצרים בדואר רשום בלבד לכתובת הדואר של העמותה.

7.5. החזרת מוצרים ו/או ביטול עסקאות בקשר למוצרי "מילוקן" יהיו בהתאם לאמור בהסכם הרישיון.

  1. ביטול עסקה ע"י העמותה/האתר

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 7.4, החברה תהיה זכאית לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

8.1. במקרה שבו תימצא טעות במחיר המוצר, פרט בפרסום המוצר, בהגדרת המוצר ומכל טעות אנוש אחרת;

 

  1.  התחייבות הגולש/המזמין/הלקוח

המזמין מתחייב להודיע לעמותה על כל טעות במשלוח שקיבל או אם קיבל בטעות יותר ממוצר אחד שהזמין, היה וטעות שכזו תתגלה ע"י העמותה מתחייב המזמין לשלם עבור המוצר את סכום ערכו בהתאם למחירון העמותה/האתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

  1. מדיניות פרטיות

10.1. העמותה רגישה לנושאי הפרטיות העולים עקב השימוש באינטרנט והיא מחויבת להגן על פרטיות הרוכשים.

10.2. העמותה לא תשתף כל מידע אישי רגיש, מידע פרטי ו/או מידע מזהה שלך (מידע פרטי עשוי לכלול שמות, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, גיל, תאריך לידה, מקום מגורים, וכו') ("המידע האישי"), בלי לקבלת את הסכמתך האקטיבית מראש, אלא אם נדרשה לעשות זאת מכוח (א) הדין החל, צו שיפוטי או הליך משפטי אחר; (ב) פעולות הקשורות לפעילות בלתי חוקית או לחשש מפני תרמית, מצבים שמעוררים חשד לאיום פוטנציאלי על בטחונו של כל אדם אחר ו/או גורם אחר; ו/או (ג) הפרת תקנון זה; הכל, בכפוף לדין החל.

  1. שונות

11.1. האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

11.2. הנני מתחייב לא לעשות שימוש בחומר מאתר זה בשום צורה, לרבות להעתיק, לפרסם, להעביר לצד שלישי בתשלום או שלא בתשלום.

11.3. מפעילי האתר יהיו זכאים לפיצוי ושיפוי מלאים מהמשתמש בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מהעברת תוכן מזיק.

11.4.  הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.

11.4. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

רכישה מהנה ותודה!