הסכם התקשרות – לגיוס כספים  בין עמותת "גיוס מהלב" (להלן: "העמותה") ע.ר. מס' 580672053 
בכתובת: רח' הגיא 48/7 יקנעם עילית 
טל: 052-5556880 
דוא"ל: g[email protected]

לבין המגייסים והתורמים בקמפיינים השונים של העמותה

הואיל ו עמותת "גיוס מהלב" מפעילה את האתר – "גיוס מהלב" – www.giusmehalev.co.il
(להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר") ומעניקה שירות מקוון ברשת האינטנרט לגיוס ומימון המונים (להלן: "הקמפיין"),
למי שאושר לו להעלות פרוייקט באתר (להלן: "המגייסים")

והואיל והמגייסים מעוניינים לשכור את שירותי העמותה לצורך גיוס כספים, הכולל גם אך לא רק: ניהול קמפיין הגיוס, הפעלת מעגלי גיוס, גלישה באתר, שימוש במוצרים ו/או בשירותים של האתר, הרשמה ופתיחת חשבון כל אחד לחוד או כמה מהם יחדיו, הפעלת מסלקה לגיוס כספים, שימוש בחשבון הבנק של העמותה לצרכי איסוף הכסף וכיו"ב.

והואיל והמגייסים מצהירים כי לא תהא להם או למי מטעמם, כל טענה ו/ואו תביעה ו/או דרישה נגד העמותה, חבריה, מנהליה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות העמותה על פי הסכם זה.

והואיל ורק הכללים המופיעים בהסכם זה, יחייבו את הצדדים.

סוכמו בין הצדדים הדברים הבאים:

כללי

 1. הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר, וביחסים שבין המגייסים לבין עמותה או מי מטעמה.
 2. תנאי ההסכם מנוסחים בלשון זכר (ולעיתים גם בלשון יחיד) מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרא אותם בהתאם למין הצדדים ולמספרם.
 3. מטרות הקמפיין:  
 4. כשרות הצדדים ואישוריהם
  • המגייסים מצהירים כי הם (וכל אחד מהם) הינו מעל גיל 18 וכי הם כשירים מבחינה משפטית ושאין עליהם מגבלה חוקית כלשהי, המונעת מהם לפתוח קמפיין, והיה ויתברר אחרת, הקמפיין יוסר לאלתר מהאתר והכסף יוחזר לתורמים בניכוי עמלה שתפורט בהמשך.
  • העמותה מצהירה כי היא עמותה רשומה הרשומה במדינת ישראל, והמנהלת את מרשמיה, על-פי דין, וכי היא וחברי הוועד שלה מחזיקים, וימשיכו להחזיק עד תום הגיוס מושא הסכם זה, בכל האישורים וההיתרים הנדרשים על-פי כל דין (ולרבות אך לא רק על-פי חוק העמותות, תש"ם-1980, ופקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "חוק העמותות" ו-"הפקודה", בהתאמה)) לשם ניהולה ולשם ניהול פעילותה.
  • לא מתנהלים כנגד העמותה ו/או כנגד מי מטעמה ו/או כנגד מי מחברי הוועד שלה, חקירות ו/או בדיקות ו/או הליכים משפטיים ו/או מעין משפטיים כלשהם, ולא הועלו כנגדם טענות ו/או דרישות, ולא הוגשו כנגדם תביעות ו/או כתבי אישום, לפי העניין, שעניינם הפרה של הוראות חוק העמותות, הפקודה, חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), או כל דין אחר.
  • ידוע לעמותה כי המגייסים מתקשרים עמה, בין היתר, על-סמך אישוריה, הצהרותיה, התחייבויותיה ומצגיה המפורטים בהסכם זה בכלל, ובסעיף 4 זה בפרט, ובהתקשרותה בהסכם זה, העמותה מתחייבת, והיא תגרום למי מטעמה להתחייב, לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הצלחת הגיוס על-פי הסכם זה, במסירות ובנאמנות.

רישום וחשבון משתמש

 1. לפתיחת שם משתמש באתר האינטרנט, על המגייסים יש להזין טופס רישום הכוללים: שם מלא, דוא"ל, ת.ז., כתובת, מספר נייד.
 2. ללא פרטים אלו לא ניתן יהיה לפתוח קמפיין לגיוס המונים.
 3. במקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים, לעמותה שמורה הזכות לבטל את הקמפיין ולהשיב את הכספים לתורמים בניכוי עמלה כמפורט מטה ומבלי שתידרש לנמק.
 4. העמותה שומרת על זכותה להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו, הופרו הוראות סעיף זה. 
 5. מובהר כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין, הינה עבירה פלילית על פי החוק. 
 6. העמותה תהיה רשאית לנקוט אמצעים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו (או יגרמו בעתיד) לעמותה עקב כך ו/או למי מטעמה.
 1. אבטחת מידע ושמירת סודיות
 1. האתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL , מובהר כי אף שהעמותה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן האתר בכלל וחשבון המשתמש בפרט, אין היא יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו, כתוצאה מחדירה לא מורשית או מסיבות אחרות. אולם העמותה תעשה כל הניתן כדי למנוע מקרים של פריצה וחדירה לאתר.
 2. למגייסים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד העמותה ו/או מי מטעמה, עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר ובלבד שהעמותה נקטה בכל אמצעי סביר למניעת הפריצות, החדירות, התקלות והשיבושים העלולים לקרות באתר. 
 3. העמותה תדאג לתחזוקה שוטפת של האתר באופן שיבטיח את פעולתו התקינה כך שבכל עת יתאפשר גיוס הכספים.
 4. על אף האמור לעיל, לא תהיה למגייסים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, על כל פעולות שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו וזאת הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר, הן בשל עדכון נתונים והן בשל ליקויים או תקלות דומות שאינן בשליטת העמותה.
 1. השירותים המופיעים באתר
 1. השירותים ניתנים באתר ע"י העמותה בלבד.    
 1. כל תרומה המתקבלת בגין הפרוייקט, בין אם כתוצאה מפרסום ברשתות החברתיות, ווטסאפ, כתבות בעיתונות, חשיפה בכלי התקשורת, תמיכה על ידי קרובי משפחה וכד', בין אם מתקבלת בהעברה בנקאית, המחאה בנקאית, מזומן, שווה כסף, טובת הנאה, או בכל אמצעי אחר, תועבר לחשבון העמותה כפי שמופיע בהסכם זה, תוך 3 ימים עסקים מיום קבלת התרומה ותדווח בהתאם.

התחייבויות העמותה

 1. שירותים נוספים
 2. הקמת דף אישי לפרוייקט גיוס המונים 
 3. העמותה תקים דף פרוייקט למגייסים לאחר שליחת פרטים מלאים, ולאחר העברת כל חומרי הפרסום הנדרשים בדוא"ל ועד 2 ימים עסקים. 
 4. העמותה תפעל במהירות האפשרית ולא יאוחר מ-2 ימי עסקים נוספים, על מנת לערוך תיקונים ושינויים נדרשים בדף הפרוייקט. 
 5. העמותה תספק ליווי וניהול מלא של הפרוייקט הכולל –
  1. עבודה ביחד עם קבוצת חברים ומשפחה אשר מלווים את המגייסים.
  2. פניה לכל גורמי התקשורת על מנת לפרסם את הסיפור, להגדיל חשיפה.
  3. כתיבת כל התוכן הפרסומי.
  4. תאריך יעד לסיום הקמפיין – ____________ במידת הצורך ניתן להאריך את תקופת הקמפיין, או, לבקשת המגייס – לקצרו.
  5. סכום לגיוס –
  6. העברת כספים – עד 14 ימי עסקים.
  7. הוצאות של פרסום במידה ויוחלט על הקמת קמפיין ממומן בפייסבוק למשל, יתווסף אל הסכום שיגוייס, ויתומחר בנפרד.
  8. העמותה תספק כל אפשרויות הסליקה – "ביט עמותה", סליקה באשראי / "פייפאל", מזומן, המחאה בנקאית, אשר יופקדו לטובת העמותה.
   ניתן להוסיף ביט ופייבוקס נוספים לפי בחירת המגייסים, בחיבור ישיר לחשבון העמותה –
  9. במתן השירותים מושא הסכם זה, העמותה ומי מטעמה לא יתנו כל הצהרה ו/או מצג, ולא יפרסמו ו/או יכללו בפרסומיהם השונים, כל מידע, אשר נתינתם ו/או גילויים ו/או פרסומם, לפי העניין, לא אושרו על-ידי המגייסים, מראש ובכתב.
 6. משך הגיוס
 7. גיוס המונים מוגבל למשך התקופה שעד לתאריך היעד הנקוב בסעיף 13(d) לעיל, אולם במידת הצורך ובבחינה של הפרוייקט , תהיה אפשרות לשקול הארכת תקופת הגיוס. 
 8. על אף האמור לעיל, ידוע לעמותה כי הגיוס דחוף ויש לעמוד ביעדי הגיוס, כפי שמפורטים בסעיף 13.d להלן.
 9. המגייסים יקבלו מהעמותה נתונים יומיים אודות מצב הגיוס בפרוייקט. 
 10. תשלומים ועמלות
 • רישום והצטרפות לאתר הינם ללא עלות.
 • עלות השירותים המפורטים לעיל תהיה כמפורט להלן:
 • קמפיין מלא-כולל תשורות וניהול: 10 אחוזים מסכום הגיוס בפועל ישולמו כעמלה לעמותה, מתוך כספי הגיוס וכתנאי להעברת כספי הגיוס למבקשים עם תום הגיוס.
 • סכום העמלה אינם כוללים את חיוב עמלות הבנק של חשבון העמותה, וכן עמלות הריבית של חברות האשראי. 
 • חשבון הבנק של העמותה לגיוס תרומות בפרוייקט הוא: בנק מרכנתיל דיסקונט (17), סניף עכו ראשי (644), חשבון 61070 ע"ש גיוס מהלב (ע"ר)
 • מובהר כי כל כספי הגיוס ייופקדו אך ורק בחשבון בנק זה. 
 • העמותה מתחייבת להוציא קבלה על כל תרומה ולהעבירה למגייסים ולתורמים.
 • הכסף שייאסף במהלך הגיוס, יועבר עד 14 ימי עסקים מיום סיום הגיוס, לחשבון בנק שינוהל בנאמנות באמצעות עו"ד שי אלוני. עלות ניהול החשבון הינה: 1900 ₪ לחודש בתוספת מע"מ עבור עד 10 פעולות חודשיות. עלות זו תשולם ישירות מכספי הגיוס בחשבון הנאמנות לעו"ד אלוני. חתימת המגייסים על הסכם זה מהווה אישור בלתי חוזר לתשלום זה.
 • העמותה האחראית הבלעדית לכל דיווחי ותשלומי המס החלים עליה לרשויות בגין התרומות הנאספות על ידה לקמפיין זה, אולם יובהר כי מרגע העברת כספי התרומה לחשבון הבנק של המגייסים, הם יהיו האחראים הבלעדיים לתשלומי מיסים שיחולו עליהם אם יחולו עליהם, לאחר הפקדת הכספים לחשבונם.
 • על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה – סכומי התשלומים והעמלות המפורטים בסעיף 15 זה לעיל (על תת-סעיפיו) מהווים את התשלומים, העמלות, והתמורה המלאה, הסופית והכוללת לה זכאית העמותה בגין כל ומלוא שירותיה ושירותי מי מטעמה (ולרבות מנהלת הקמפיין) בקשר עם הסכם זה, ומלבד הסכומים, העמלות, התשלומים ורכיבי התמורה המפורטים בסעיף 16 זה, העמותה לא תהא זכאית לכל תשלום ו/או תמורה נוספת מאת המגייסים.
 • מוסכם על הצדדים, כי במידה ומכל סיבה שהיא, תיווצר מניעה אצל המגייסים לשימוש מלא בכספי הקמפיין, העמותה מתחייבת להחזיר את יתרת הכספים ישירות לתורמים, בניכוי עמלה בסך של: 15% עבור דמי ניהול ותקורות.
 1. הפרת ההסכם
 2. בכל מקרה בו אחד מהצדדים יפר את תנאי ההסכם, יהיה רשאי הצד השני להביא הסכם זה לידי סיום, ובלבד שהפרה כאמור לא תוקנה, ככל שהיא ניתנת לתיקון, בתוך עד 7 ימי עסקים מיום שנמסרה לגביה, הודעה בכתב, לצד המפר. במקרה בו נותרו כספי תרומה בחשבון העמותה, כספים אלה יועברו לזכות המגייסים בתוך עד 3 ימי עסקים, אלא אם אלה הפרו את ההסכם כאמור בסעיף 18.2 להלן.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים, המגייסים יהיו רשאים לסיים את הסכם זה באופן מיידי ובכפוף למסירת הודעה על כך לעמותה, בכתב, והעמותה תעביר למגייסים באופן מיידי, את כל כספי התרומה שבחשבונה בקשר עם הסכם זה: (א) ביצוע עבירה פלילית על-ידי העמותה ו/או מי מטעמה ו/או מי מחברי הוועד שלה, מסוג מעילה בכספים, או עבירה פלילית אחרת שיש עימה קלון; ו/או (ב) הוגשה בקשה לפירוק מרצון ו/או שלא מרצון ו/או למינוי מפרק, בין אם זמני ובין קבוע, ביחס לעמותה; ו/או (ג) הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או נאמן לעמותה ו/או לפעילותה ו/או נתמנה כונס נכסים ו/או נאמן לעמותה ו/או לפעילותה; ו/או (ד) העמותה חדלה מלהעמיד ולהעניק את השירותים על-פי הסכם זה, ללא הצדק סביר, לתקופה העולה על 3 (שלושה) ימים רצופים; ו/או (ה) העמותה מתכוונת להעביר ו/או להמחות ו/או להסב, ו/או העבירה ו/או המחתה ו/או הסבה את התחייבויותיה ו/או זכויותיה על-פי הסכם זה, כולם או מקצתם, לצד שלישי כלשהו, וללא קבלת הסכמת המגייסים לכך מראש ובכתב. במקרה שתחול איזה מבין החלופות שבתתי-סעיפים "ב" או "ג" לעיל, העמותה תבצע את כל הפעולות הנדרשות בכדי להבטיח שכספי התרומות על-פי הסכם זה לא ישמשו לצורך חלוקה ו/או כיסוי חובות.
 4. ככל ויתברר לעמותה כי בעלי הפרוייקט ניסו להונות את המגייסים, רשאית העמותה למנוע את העברת הכספים שהתקבלו מהפרוייקט ולהחזיר כספים אלו לתורמים המממנים. 
 5. יודגש כי לעמותה לא תהיה כל אחריות, במידה ויתברר כי המגייסים ניסו לבצע הונאה ו/או להתנהג בצורה הנוגדת את הוראות חוק העונשין. 
 6. במידה ולאחר 30 ימי עסקים המגייסים לא יפתחו חשבון בנק לשם קבלת הכספים שנאספו בפרוייקט עבורם, תחזיר העמותה את הכסף לתורמים, והמגייסים ידרשו להעביר את עמלת הגיוס כולל עלויות של ריביות בנק ואשראי, לכיסוי הוצאותיה, בעלי הפרוייקט מצהירים כי במקרה כזה, לא יהיו להם כל טענות ו/או דרישות מהעמותה או מי מטעמה. 
 7. ביטול עסקה והסרת פרוייקט 
 8. המגייסים יהיו רשאים לבטל העסקה ולהסיר את הפרוייקט מאתר העמותה, בכל עת ולפי שיקול דעתם. 
 9. העמותה רשאית לבטל את הפרוייקט מהסיבות הבאות:
 • א. המגייסים הפרו את תנאי ההסכם (בכפוף להוראות סעיף 17.1, בשינוים המחויבים).
 • ב. המגייסים ביצעו פעילות בלתי חוקית בהקשר של גיוס התרומות (למשל – מרמה, הונאה, וכיו"ב).
 1. במקרה שהעמותה תבטל את הפרוייקט עקב אי קיום תנאי ההסכם ע"י המגייסים או עקב אחת מסיבות המנויות לעיל, למגייסים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העמותה או מי מטעמה. יחד עם זאת, כספים שגוייסו עד רגע זה, יועברו למגייסים, פרט למקרה שמפורט בסעיף 18.2 לעיל      
 2. מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו הפרוייקט יסתיים טרם זמנו בגלל הפרה של המגייסים: המגייסים לא יהיו רשאים להמשיך ולהשתמש באתר ובשירותי העמותה.
 1. אחריות
 2. בפעילות שלא על פי תנאי סעיף 17.3 להסכם זה (דהיינו, פעילות הנוגדת את הוראות חוק העונשין), מסכימים המגייסים בזאת, להגן, לשפות, ולפצות את העמותה, מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הקשורים לפעילותם שלא כדין, מובהר כי התחייבות זו תתקיים גם במקרה של פגיעה בזכויות יוצרים על-ידי המגייסים.
 3. המבקשים משחררים את העמותה מכל אחריות של העמותה לפעילותם של המגייסים שלא כדין ככל שתהיה כזו.
 4. . זכות יוצרים, קניין רוחני וסימני מסחר
 5. סימני המסחר של העמותה, הינם בבעלות העמותה בלבד, כל שימוש בהם או בצורתם, ללא קבלת אישור העמותה מראש ובכתב, מהוות הפרה של זכויות היוצרים השמורות לעמותה. 
 6. . הסכמה לקבלת דיוור מהעמותה ו/או מי מטעמה
 7. העמותה ו/או מי מטעמה, רשאית לכתב את הגולשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת, מבלי שהמגייסים יהיו אחראים לכל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.
 8. המגייסים מסכימים לקבל הודעות דואר אלקטרוני מהעמותה לכתובת הדוא"ל אותה מסרו לעמותה.
 9. במידה והמגייסים מעוניינים שלא לקבל הודעות דוא"ל כאמור, עליהם לפנות בבקשה מתאימה אל שירות הלקוחות של העמותה, באמצעות "צור קשר" באתר.
 10. . הדין וסמכות השיפוט
 11. הדין החל על הסכם זה ועל הצדדים הקשורים בו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 12. סמכות השיפוט הייחודית לגבי הסכם זה, נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה במדינת ישראל.
 13. העמותה לא תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על-פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי שהוא, ללא קבלת הסכמת המגייסים לכך, מראש ובכתב.

בברכה,

עמותת גיוס מהלב